• WordPress #1

   
  Dung lượng 1.2GB
  Băng thông 50GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  Park/ Unlimited /0
  53.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress #2

   
  Dung lượng 2GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  72.700đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress #3

   
  Dung lượng 4GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /2
  116.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress Pro #1

   
  Dung lượng 5GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /3
  SSL Free
  145.400đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress Pro #2

   
  Dung lượng 7GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 4
  Park/ Unlimited /3
  SSL Free
  208.300đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress Pro #3

   
  Dung lượng 10GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  Park/ Unlimited /5
  SSL Free
  307.500đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • WordPress Pro #4

   
  Dung lượng 20GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 8
  Park/ Unlimited /7
  SSL Free
  509.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây
 
Thông số Hosting đuợc áp dụng từ 22-01-2018