Hosting Phổ Thông
 

Web Hosting là gì?

 • Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.
 • Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
 • Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 • Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.

BẢNG GIÁ Hosting Phổ Thông

Line
 
 • START

   
  Dung Lượng700 MB
  Băng Thông15 GB
  Địa chỉ Email5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  Park/ Addon Domain1/0
  SSLFree
  FREE SSL
  30.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • STARTUP

   
  Dung Lượng1 GB
  Băng Thông35 GB
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  37.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CÁ NHÂN

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng Thông50 GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  60.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CÁ NHÂN ++

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  90.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  130.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  250.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • DOANH NGHIỆP

   
  Dung Lượng15 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  400.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   
  Dung Lượng20 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  600.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Windows - Start

   
  Dung Lượng1 GB
  Băng Thông15 GB
  Địa chỉ Email5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  MSSQL Server0
  Park/ Addon Domain1/0
  34.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN STARTUP

   
  Dung Lượng1.5 GB
  Băng Thông35 GB
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  MSSQL Server1
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  45.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CÁ NHÂN

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng Thông50 GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  MSSQL Server1
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  75.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CÁ NHÂN ++

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL5
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  90.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN BÁN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL10
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  150.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  200.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN DOANH NGHIỆP

   
  Dung Lượng15 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  350.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   
  Dung Lượng20 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL25
  MSSQL Server5
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  500.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT