• Java Pro 1

   
  Dung lượng 1GB
  Băng thông 70GB
  Tài khoản FTP 2
  My SQL 2
  Park/ 2 /0
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Java Pro 2

   
  Dung lượng 1.5GB
  Băng thông 100GB
  Tài khoản FTP 3
  My SQL 3
  Park/ 3 /0
  327.300đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Java Pro 3

   
  Dung lượng 2GB
  Băng thông 150GB
  Tài khoản FTP 4
  My SQL 4
  Park/ 4 /0
  443.900đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Java Pro 4

   
  Dung lượng 2.5GB
  Băng thông 200GB
  Tài khoản FTP 5
  My SQL 5
  Park/ 5 /0
  545.400đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT