• Host Pro 1

   
  Dung lượng 4GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 1
  My SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  109.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Host Pro 2

   
  Dung lượng 6GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 2
  My SQL 3
  Park/ Unlimited /2
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Host Pro 3

   
  Dung lượng 8GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 3
  My SQL 5
  Park/ Unlimited /3
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  327.300đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Host Pro 4

   
  Dung lượng 10GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 4
  My SQL 7
  Park/ Unlimited /4
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  443.900đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 • Host Pro 5

   
  Dung lượng 12GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP 5
  My SQL 9
  Park/ Unlimited /5
  SSL Free
  FREE .COM|.NET + SSL
  545.400đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây