Hosting
 
Hosting

BẢNG GIÁ Hosting

Line
 
 • START

   
  Dung Lượng700 MB
  Băng Thông15 GB
  Địa chỉ Email5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  Park/ Addon Domain1/0
  SSLFree
  FREE SSL
  30.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • STARTUP

   
  Dung Lượng1 GB
  Băng Thông35 GB
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  37.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CÁ NHÂN

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng Thông50 GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  60.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CÁ NHÂN ++

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  90.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  130.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  250.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • DOANH NGHIỆP

   
  Dung Lượng15 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  400.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   
  Dung Lượng20 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  600.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 1

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTP1
  My SQL2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  FREE SSL
  109.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 2

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP2
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  222.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 3

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL5
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  328.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 4

   
  Dung Lượng10 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL7
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  444.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting Pro 5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  546.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #1

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  45.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #2

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL6
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  70.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #3

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL9
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE SSL
  95.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Hosting DOTVN #4

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  SSLFree
  FREE .COM|.NET + SSL
  190.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
 • Windows - Start

   
  Dung Lượng1 GB
  Băng Thông15 GB
  Địa chỉ Email5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  MSSQL Server0
  Park/ Addon Domain1/0
  34.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN STARTUP

   
  Dung Lượng1.5 GB
  Băng Thông35 GB
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL1
  MSSQL Server1
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  45.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CÁ NHÂN

   
  Dung Lượng2 GB
  Băng Thông50 GB
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL3
  MSSQL Server1
  Park/ Addon DomainUnlimited/0
  75.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CÁ NHÂN ++

   
  Dung Lượng3 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL5
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  90.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN BÁN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng5 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL10
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  150.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN CHUYÊN NGHIỆP

   
  Dung Lượng7 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL15
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  200.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN DOANH NGHIỆP

   
  Dung Lượng15 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited5
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL20
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited/6
  350.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • WIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

   
  Dung Lượng20 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ EmailUnlimited
  Tài khoản FTPUnlimited
  My SQL25
  MSSQL Server5
  Park/ Addon DomainUnlimited/8
  500.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 1

   
  Dung Lượng4 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email10
  Tài khoản FTP1
  My SQL1
  MSSQL Server2
  Park/ Addon DomainUnlimited/1
  SSLFree
  136.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 2

   
  Dung Lượng6 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email50
  Tài khoản FTP1
  My SQL3
  MSSQL Server3
  Park/ Addon DomainUnlimited/2
  SSLFree
  239.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 3

   
  Dung Lượng8 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email80
  Tài khoản FTP3
  My SQL5
  MSSQL Server4
  Park/ Addon DomainUnlimited/3
  SSLFree
  364.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 4

   
  Dung Lượng10 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email100
  Tài khoản FTP4
  My SQL7
  MSSQL Server6
  Park/ Addon DomainUnlimited/4
  SSLFree
  474.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 • Win Hosting Pro 5

   
  Dung Lượng12 GB
  Băng ThôngUnlimited
  Địa chỉ Email150
  Tài khoản FTP5
  My SQL10
  MSSQL Server8
  Park/ Addon DomainUnlimited/5
  SSLFree
  585.000đ
  tháng
   
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
   
 
Giá chưa gồm VAT