• CLOUD VPS #0

   
  CPU Intel XEON E5500/E5600
   
  Core 1 core
   
  HDD 25GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 768MB + 1GB Free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  97.000đ
  x 24 tháng
   
  110.000đ x 03 tháng
  104.000đ x 06 tháng
  99.000đ x 12 tháng
   
   
 • CLOUD VPS #1

   
  CPU Intel XEON E5500/E5600
   
  Core 2 cores
   
  HDD 40GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 1GB + 1GB Free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  195.000đ
  x 24 tháng
   
  230.000đ x 03 tháng
  218.000đ x 06 tháng
  207.000đ x 12 tháng
   
   
 • CLOUD VPS #2

   
  CPU Intel XEON E5500/E5600
   
  Core 3 cores
   
  HDD 50GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 3GB + 1GB Free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  361.000đ
  x 24 tháng
   
  425.000đ x 03 tháng
  404.000đ x 06 tháng
  382.000đ x 12 tháng
   
   
 • CLOUD VPS #3

   
  CPU Intel XEON E5500/E5600
   
  Core 4 cores
   
  HDD 80GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 4GB + 1,5GB Free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  650.000đ
  x 24 tháng
   
  840.000đ x 01 tháng
  840.000đ x 03 tháng
  798.000đ x 06 tháng
  716.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #4

   
  CPU Intel XEON E5500/E5600
   
  Core 5 cores
   
  HDD 120GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 4GB + 1,5GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  765.000đ
  x 24 tháng
   
  1.045.000đ x 01 tháng
  945.000đ x 03 tháng
  850.000đ x 06 tháng
  805.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #5

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
   
  Core 5 cores
   
  HDD 160GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 4.5GB + 1,5GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  850.000đ
  x 24 tháng
   
  1.200.000đ x 01 tháng
  1.100.000đ x 03 tháng
  1.045.000đ x 06 tháng
  945.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #6

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
   
  Core 6 cores
   
  HDD 200GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 4.5GB + 2,5GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  1.150.000đ
  x 24 tháng
   
  1.423.000đ x 01 tháng
  1.323.000đ x 03 tháng
  1.260.000đ x 06 tháng
  1.200.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #7

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
   
  Core 6 cores
   
  HDD 250GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 5GB + 2,5GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  1.487.000đ
  x 24 tháng
   
  1.750.000đ x 01 tháng
  1.662.000đ x 03 tháng
  1.627.000đ x 06 tháng
  1.575.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #8

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
   
  Core 16 cores
   
  HDD 500GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 6GB + 3GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  2.677.000đ
  x 24 tháng
   
  3.150.000đ x 01 tháng
  2.992.000đ x 04 tháng
  2.929.000đ x 06 tháng
  2.835.000đ x 12 tháng
   
   
 • Cloud VPS #9

   
  CPU Intel XEON E5620/E5-2620
   
  Core 24 cores
   
  HDD 1000GB [SSD Cloud Storage]
   
  RAM 7GB + 3GB free
   
  Bandwidth Unlimited
   
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
   
  5.049.000đ
  x 24 tháng
   
  5.940.000đ x 01 tháng
  5.643.000đ x 03 tháng
  5.524.000đ x 06 tháng
  5.346.000đ x 12 tháng
   
   
 
Giá chưa gồm VAT
 
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 05-08-2017
 
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn : dulieu.cloud